Co zrobić jęsli dojdzie do kolizji? - Żyj bezpiecznie - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Żyj bezpiecznie

Co zrobić jęsli dojdzie do kolizji?

Jeżeli zdarzy się nam uczestniczyć w zdarzeniu drogowym po pierwsze nie panikujmy. W pierwszej kolejności sprawdźmy czy nikomu nic się nie stało, jeżeli są osoby ranne, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo na miejscu wypadku poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego, a następnie skupmy się na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym, wezwijmy pogotowie pamiętając, że nie musimy sami tego robić możemy poprosić o to pierwszą osobę, którą widzimy. W sytuacji, kiedy nie ma osób rannych a stan trzeźwości drugiego uczestnika nie budzi naszych podejrzeń i obie strony wykazują chęć spisania oświadczenia  usuńmy samochody z miejsca kolizji aby nie tamować ruchu innym pojazdom . Nie można też zapomnieć o odpowiednim ustawieniu trójkąta ostrzegawczego i włączeniu świateł awaryjnych.  Nie zapomnijmy przy tym, aby poruszając się po jezdni w czasie usuwania z niej auta, zawsze mieć na sobie odblaskową kamizelkę - szczególnie w jesienne wieczory znacznie poprawi ona naszą widoczność, a zatem i bezpieczeństwo.


Wzory oświadczeń znajdują się na stronach internetowych ubezpieczycieli. Jeżeli nie posiadamy gotowego druku pamiętajmy że oświadczenie musi zawierać kilka niezbędnych informacji - datę, godzinę i miejsce kolizji, dokładne dane uczestników i właścicieli samochodów (jeśli kierujący nie jest właścicielem auta) oraz numery polis ubezpieczeniowych i nazwę ubezpieczycieli. Można też dopisać ewentualnych świadków.

Bardzo przydatna, szczególnie dla ustalenia winnych wypadku i późniejszego procesu likwidacji szkody, jest dokumentacja fotograficzna. Jeśli mamy więc taką możliwość, zróbmy zdjęcia z miejsca zdarzenia.

źródło: KWP Łódź

Szczegółowy plan działania na wypadek kolizji drogowej - źródło Gazeta Prawna

Zima to okres zwiększonej liczby kolizji drogowych, które są spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi na drogach i nieostrożnym prowadzeniem pojazdów. Uczestnikami takich zdarzeń mogą stać się nawet najbardziej doświadczeni stłuczki nie zawsze jednak od razu warto sięgać po telefon i wzywać policję. Jeżeli nie ma wątpliwości co do okoliczności zdarzenia, a w jego wyniku nikt nie ucierpiał, można ograniczyć się do spisania oświadczenia sprawcy kolizji. Będzie

ono podstawą do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela.

Wezwanie patrolu

Podstawową kwestią jest sytuacji. Nie każda stłuczka na drodze może być bowiem traktowana jak kolizja. Za taką może być uznawane jedynie zdarzenie, w którym żaden z jego uczestników nie odniósł obrażeń ciała, a wystąpiły jedynie straty materialne. Znacznie poważniejszy w konsekwencjach jest wypadek drogowy. Jest to zdarzenie, w wyniku którego co najmniej jeden z uczestników został ranny lub poniósł śmierć. W takich przypadkach należy obowiązkowo wezwać policję  udzielić pierwszej pomocy. co do zasady nie mają obowiązku wzywać funkcjonariuszy policji. Muszą to jednak zrobić, gdy istnieje przypuszczenie, że w trakcie kolizji doszło do popełnienia przestępstwa. Może to być podejrzenie, że uczestnik kolizji znajduje się pod wpływem alkoholu lub jechał skradzionym pojazdem. Patrol warto wezwać także wtedy, gdy kierowcy nie potrafią samodzielnie ustalić okoliczności zdarzenia i w konsekwencji nie są w stanie wskazać jego sprawcy. Policjanci przejmują

wtedy dowodzenie nad prawidłowym zabezpieczeniem miejsca kolizji. Kierowcy muszą się do nich poleceń.

Oznakowanie miejsca

Kierowcy biorący udział w kolizji drogowej nie mogą zapominać o tym, że muszą w prawidłowy sposób zabezpieczyć i oznakować miejsce zdarzenia. Włączenie świateł awaryjnych w pojazdach pozostawionych na środku drogi to zdecydowanie za mało. Pierwszą kwestią po stłuczce jest niezwłoczne usunięcie pojazdów z jezdni (niewolno tego robić ,gdy miał miejsce wypadek). Jeżeli przemieszczenie pojazdu nie jest możliwe, kierowca musi odpowiednio oznakować miejsce zdarzenia. W tym celu trzeba włączyć światła awaryjne i ustawić na jezdni trójkąt. Trójkąt nie może stać w dowolnym miejscu. Zgodnie z przepisami postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej należy sygnalizować przez włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie

ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem. Trójkąt ten powinien zostać umieszczony najezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu. Inaczej wygląda oznakowanie miejsca kolizji na pozostałych drogach. Poza obszarem zabudowanym trzeba umieścić trójkąt w odległości30–50 m i włączyć światła awaryjne.

Na obszarze zabudowanym trzeba umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim na wysokości nie większej niż 1 m.

Oświadczenie sprawcy

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia można przystąpić do ustalenia przebiegu kolizji oraz osoby za nią odpowiedzialnej. Jeśli ocena jest jednoznaczna i uczestnicy stłuczki zgadzają się co do osoby sprawcy, można poprzestać na spisaniu oświadczenia. który następnie jest zobowiązany przekazać oświadczenie poszkodowanemu. Kolizja drogowa może przytrafić się każdemu kierowcy. Dlatego oprócz apteczki i gaśnicy warto wozić w aucie takiego oświadczenia dla poszkodowanego. Pozwala to na uniknięcie pomyłek i szybsze załatwienie sprawy. Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać kilka informacji. Przede wszystkim powinny znaleźć się w nim dane osobowe kierowców pojazdów biorących udział w kolizji, numer dokumentu prawa jazdy sprawcy oraz wymienione na nich kategorie i dane z jego polisy. Ważne miejsce powinien zająć dokładny opis zdarzenia. Należy podać, gdzie i w jakim czasie miało ono miejsce. Sprawca powinien przytoczyć, w jaki sposób doszło do kolizji (np. wykonując manewr skrętu nie ustąpiłem pierwszeństwa pojazdowi Z). Oświadczenie powinno obejmować także szczegółowy opis uszkodzeń, jakich doznały pojazdy uczestniczące w kolizji. Sprawca musi w piśmie dobrowolnie przyznać się do winy za spowodowanie kolizji. Należy pamiętać, że niewezwanie policji do ustalenia okoliczności kolizji nie może być uznawane za przeszkodę do wypłaty odszkodowania lub obniżenia jego wysokości. Podanie danych personalnych jest obowiązkiem każdego uczestnika kolizji drogowej  nie można się od niego uchylać.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4ustawy – Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem w którym nie ma zabitych ani rannych, musi podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza

pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku. Prawo do żądania danych ma więc nie tylko poszkodowany w kolizji, ale także jej sprawca. Wezwanie na miejsce kolizji funkcjonariuszy policji pociąga za sobą określone skutki. Nie tylko pomogą oni wytypować sprawcę szkody, ale najczęściej ukarzą go mandatem. Niejednokrotnie grzywna jest nakładana na obu uczestników zdarzenia. Jest tak, gdy okaże się, że obaj popełnili w związku z nim wykroczeniem. Zgodnie z taryfikatorem za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 86 par. 1kodeksu wykroczeń, może zostać nałożony mandat karny

w kwocie przypisanej za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia (np. wymuszenie pierwszeństwa na drodze) powiększonej o 200 zł. Nie może być to jednak więcej niż 500 zł.

Sprawa w sądzie

Jeżeli uczestnik kolizji ma lub nie wiadomo ,czy za popełniony przez nas czyn grozi w ogóle grzywna(np. zdarzenie miało miejsce na terenie prywatnym), może odmówić przyjęcia mandatu. W takiej sytuacji policjanci muszą dokonać niezbędnych ustaleń i sporządzić z nich stosowną dokumentację, przekazując ją następnie do właściwej jednostki policji w celu przeprowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.

Przybywający na miejsce kolizji policjanci nie muszą jej uczestników pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub środka działającego podobnie do alkoholu np. narkotyków). Muszą

jednak to zrobić, gdy istnieją wątpliwości co do stanu trzeźwości któregoś z kierowców bądź w sytuacji, gdy któryś z uczestników zgłasza swoje uwagi co do stanu trzeźwości drugiego uczestnika. Obowiązek dokonania badania stanu drogowym, w którym jest zabity lub ranny.

Policjant, wykonując czynności na miejscu kolizji drogowej, jest obowiązany m.in.:

- dokonać oceny zdarzenia na podstawie śladów kryminalistycznych oraz relacji uczestników i świadków kolizji;

- ujawnić, w miarę możliwości zwymiarować oraz udokumentować graficznie w notatniku służbowym ślady istotne dla rozstrzygnięcia sprawy;

- zabezpieczyć ślady położenia pojazdu i zarządzić jego usuniecie z miejsca kolizji,

- ustalić dane personalne uczestników oraz świadków kolizji;

- ustalić przebieg i istotne okoliczności kolizji na podstawie rozmowy z uczestnikami i świadkami obecnymi na miejscu oraz opierając się na innych dowodach;

- zastosować wobec sprawcy kolizji przewidziane prawem środki,

- jeżeli na miejscu kolizji nie jest możliwe ustalenie sprawcy wykroczenia lub oddalił się on z miejsca albo odmówił przyjęcia mandatu karnego – sporządzić niezbędną dokumentację do dalszych czynności, w szczególności, o ile zachodzi taka potrzeba, szkic miejsca kolizji oraz protokół oględzin pojazdu.