Dzielnicowi Komisariatu Policji w Widawie - PREWENCJA - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Widawie

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służb przez dzielnicowych.

W przypadklu trudności nawiązania kontaktu telefonicznego z dzielnicowym

proszę kontaktowac się za pośrednictwem

Sekretariatu Komisariatu Policji w Widawie (godz. 8.00 - 16.00)

Telefon : 47 84 549 10

 

Informacje bieżące należy zgłaszać za pośrednictwem Dyżurnego KPP Łask

 pod nr tel: 47 84 542 11

Numer alarmowy – 997 / 112

GMINA SĘDZIEJOWICE rejon nr V

sierż. szt. KAMIL MOCHEREK                        

telefon kontaktowy  47 84 549 15

telefon służbowy 516 438 820

e-mail: dzielnicowy.widawa5@lask.ld.policja.gov.pl

 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Urząd Gminy Sędziejowice

98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6

czynny w każdy poniedziałek godz. 12.00 - 13.00

 

Obejmuje teren GMINY SĘDZIEJOWICE, miejscowości:

Sędziejowice, Bilew, Brody, Brzeski, Dobra, Grabia, Grabica, Grabno, Grabia Trzecie, Kamostek, Kolonia Kamostek, Korczyska, Kozuby Nowe, Kozuby Stare, Kustrzyce, Lichawa, Marzenin, Niecenia, Osiny, Podule, Pruszków, Przymiłów, Rososza, Siedlce,  Sobiepany, Wola Marzeńska, Wola Wężykowa, Wrzesiny, Zamość, Żagliny.

 

Działania priorytetowe w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Z analizy przeprowadzonej przez dzielnicowego na podstawie zgłaszanych przez społeczeństwo zagrożeń wynika, że w rejonie parku przy ulicy Słonecznej w Sędziejowicach oraz w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Słonecznej dochodzi często do wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu, jak również związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego. Najczęściej mieszkańcy miejscowości Sędziejowice uskarżają się na tego typu incydenty w godzinach popołudniowych i wieczornych, jednakże jak wynika z rejestru SWD zdarzenia takie odnotowywane były również w godzinach porannych.

Zakładany cel osiągnięcia:

Ograniczenie ilości wkroczeń związanych z zakłóceniami ładu i porządku publicznego jak również spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Plan będzie zrealizowany w przypadku, kiedy od społeczeństwa przestaną wpływać lub w znacznym stopniu ograniczą się wpływy informacji oraz zmniejszy się liczba zgłoszeń interwencji w związku ze zdarzeniami wyczerpującymi znamiona wykroczenia z art 51 kw, 140, 141 i 145 kw oraz art 43' ust 1 UWTPA.

 

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

 • Zwiększenie częstotliwości kontroli newralgicznych miejsc w rejonie parku przy ul. Słonecznej w Sędziejowicach – patrole piesze.

 • Systematyczne przycinanie drzew i krzewów oraz ustawienie i przymocowanie ławek w miejscach widocznych w parku w Sędziejowicach celem zwiększenia widoczności i stworzenia tzw. przestrzeni bezpiecznej.

 • Legitymowanie osób znajdujących się w pobliżu przedmiotowych miejsc oraz karanie za popełnione wyrocznia.

 • W przypadku stwierdzenia uchybień przez osoby sprzedające alkohol przeprowadzać rozmowy instruktażowe, gdy zostanie ujawniona sprzedaż alkoholu nie zgodnie z przepisami kierowanie wniosków o cofnięcie koncesji.

 • Zastosowanie krótkotrwałych obserwacyjnych posterunków stałych w celu zwiększenia ilości ujawnianych wykroczeń uciążliwych dla społeczeństwa oraz karanie ich sprawców.

Podmiotami współpracującymi są:

 • Urząd Gminy w Sędziejowicach - wspólne działania zapobiegające szerzeniu się w społeczeństwie zjawiska alkoholizmu polegające na kontroli w przestrzeganiu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach - organizowanie wspólnych kampanii informujących o szkodliwości działania alkoholu i skutkach jego nadużywania.

 • Komenda Powiatowa Policji w Łasku.

Sposób przekazywania mieszkańcom rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 • Przekazywanie informacji mogących przyczynić się do zwiększenia porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Sędziejowice.

 • Ogłoszenia w UG Sędziejowice.

 • Przekazywanie informacji na sesjach Rady Gminy Sędziejowice.

 • Informacje na dyżurach dzielnicowego i spotkaniach ze społeczeństwem.

 • Umieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Łasku.

 

GMINA WIDAWA rejon nr VI

asp. SŁAWOMIR KOLANEK

telefon kontaktowy  47 84 549 15

telefon służbowy 516 432 721

e-mail: dzielnicowy.widawa6@lask.ld.policja.gov.pl

 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Komisariat Policji w Widawie

98-170 Widawa, ul. Wieluńska 15

poniedziałek godz. 9.00 - 11.00

tel. 516 432 721

 

Obejmuje teren GMINY WIDAWA, miejscowości:

Widawa, Brzyków, Chociw, Chrusty, Chrząstawa, Dąbrowa Widawska, Dębina, Goryń, Górki Grabińskie, Grabówie, Izydorów, Józefów, Józefów Widawski, Kąty, Kocina, Korzeń, Kolonia Ochle, Kolonia Zawady, Las Zawadzki, Ligota, Lucjanów, Łazów, Ochle, Osieczno, Patoki, Podgórze, Przyborów, Raczynów, Restarzew, Rogóźno, Ruda, Sarnów, Sewerynów, Siemiechów, Świerczów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Witoldów, Wola Kleszczowa, Zabłocie, Zborów.

 

Działania priorytetowe w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Spożywanie alkoholu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w godzinach wieczornych (20:00 – 0:00) w rejonie Szkoły Podstawowej w Chociwiu oraz terenu do niej przyległego.

Zakładany cel osiągnięcia:

Zmniejszenie o 40% ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym miejscu.
 

Proponowane działania:

 • Zwiększenie częstotliwości kontroli miejsc na terenie m. Chociw: lipiec – grudzień 2020.

 • Wzmożenie kontroli terenu stadiony sportowego w godzinach wieczornych.

 • Legitymowanie osób znajdujących się na terenie szkolnym oraz karanie za popełnione wyrocznia: lipiec – grudzień 2020.

 • W przypadku ujawniona sprzedaż alkoholu nie zgodnie z przepisami kierowanie wniosków o cofnięcie koncesji.

 • W ramach działań profilaktycznych uczniowie będą informowani o odpowiedzialności karnej za łamanie prawa wrzesień – grudzień 2020.

Podmiotami współpracującymi są:

 • Urząd Gminy w Widawie

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Dyrekcja Szkoły w Chociwiu

Sposób przekazywania mieszkańcom rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
 

 • Informowanie na sesjach Rady Gminy Widawa.

 • Informacje na dyżurach dzielnicowego i spotkaniach ze społeczeństwem.

 • Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Łasku.