DODO - Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Ochrona danych osobowych

DODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO*
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W ŁASKU

 

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

w związku z:

 • wejściem w życie: - ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”

 

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Łasku:

 • adres: ul. 9 Maja 32/36, 90-100 Łask.

 

 1. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku zapewnia inspektor ochrony danych osobowych:

 • adres korespondencyjny: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź,

 • kontakt telefoniczny: tel. (42) 665-20-62,

 • e-mail: iodo@ld.policja.gov.pl.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku:

 • dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

 • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

 • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

 • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

________

*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. U. UE z 4.5.2016, L 119/89).