RODO - Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Ochrona danych osobowych

RODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

 

w związku z wejściem w życie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. Nr 119, str. 1), dalej ,,RODO”

 

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Łasku:

 • adres: ul. 9 Maja 32/36, 90-100 Łask.

 

 1. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku zapewnia inspektor ochrony danych osobowych:

 • adres korespondencyjny: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź,

 • kontakt telefoniczny: tel. (42) 665-20-62,

 • e-mail: iodo@ld.policja.gov.pl.

 

 1. Dane osobowe, zwane dalej ,,danymi", przetwarzane są:

 1. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewni bezpieczeństwo przetwarzanych informacji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO),

 

 1. w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

 

 1. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO),

 

 1. w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego administratora, jeżeli wyraził/-a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

 

 1. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej w Komendantem Powiatowym Policji w Łasku bądź jego przedstawicielem prawnym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

W przypadku kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcia umowy.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych, przysługuje Panu/pani prawo do:

 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawnić informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Powiatowy Policji w Łasku,

 

 1. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

 

 1. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE, w pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w Łasku przetwarza dane na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

 

 1. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie,

 

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Łasku posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji w Łasku (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) - przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Łasku. Pana/Pani danych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

 

 1. Komendanta Powiatowego Policji w Łasku przekazuje dane jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

 

 1. Pana/Pani dane będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA MONITORINGU

 

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

 

w związku z:

 • art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. Nr 119, str. 1), dalej ,,RODO”

 

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Łasku:

 • adres: ul. 9 Maja 32/36, 90-100 Łask.

 

 1. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku zapewnia inspektor ochrony danych osobowych:

 • adres korespondencyjny: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź,

 • kontakt telefoniczny: tel. (42) 665-20-62,

 • e-mail: iodo@ld.policja.gov.pl.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe, zwane dalej ,,danymi", przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

 

 1. Pana/Pani dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym: Policji, prokuratorom, sądom na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

 1. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Lichtensteinu.

 

 1. Monitoringiem wizyjnym są objęte obiekty Komendy Powiatowej Policji w Łasku tj. są to obiekty usytuowane w:

 • Łasku przy ulicy 9 Maja 32/36,

 • Widawie przy ulicy Nowy Rynek 16.

 

 1. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Czas przechowywania może być krótszy w zależności od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po zapełnieniu dysku dane zostają automatycznie nadpisane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

 

 1. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzji (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy ochrony danych osobowych.

 • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl.